Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

 
СТОП булінг Безоплатна правова допомога
  
  
  
  
Календар свят України. Граматика української мови
  
  
  

Положення про департамент

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент освіти і науки  виконкому Криворізької міської ради

 

І. Загальні положення

1.1. Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (надалі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради, що утворюється й ліквідується відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням міської ради в межах затвердженої нею структури за пропозицією міського голови й реєструється в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» і нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність неприбуткової організації.

1.2. Департамент здійснює повноваження в галузі освіти і науки, у межах та в спосіб, установлених чинним законодавством України та цим Положенням.

1.3. У діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, у межах делегованих повноважень – постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерств України, Настановами щодо якості, протидії корупційним загрозам та інформаційної безпеки виконкому міської ради, розпорядженнями голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, наказами департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Інструкцією з діловодства в органах місцевого самоврядування міста, Регламентом виконавчого комітету Криворізької міської ради, а також цим Положенням.

1.4. Департамент є уповноваженим органом у питаннях призначення, звільнення керівників закладів та установ освіти, що знаходяться в комунальній власності міста, та інших кадрових питаннях.

1.5. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки за коштами загального та спеціального фондів в управлінні Державної казначейської служби України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, власний бланк, печатку із зображенням Державного герба України й своїм найменуванням та печатку без зображення герба, штамп і інші реквізити юридичної особи.

1.6. Департаменту забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), працівників Департаменту (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

1.7. Департамент має право передачі активів одній або кільком виключно неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування їх до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті ії ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

1.8. Департамент підзвітний та підконтрольний Криворізькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, підконтрольний департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

1.9. Департамент є правонаступником управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради.

1.10. Місце знаходження Департаменту: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1.

 

ІІ. Основні завдання та функції 

Основними завданнями  та функціями Департаменту є:

2.1. Реалізація державної та місцевої політики в галузі освіти й виховання на території міста.

2.2. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку дошкільної, за-гальної середньої та позашкільної освіти, удосконалення мережі закладів освіти згідно  з освітніми потребами громадян та їх утримання.

2.3. Розробка та організація виконання міських програм розвитку освіти.

2.4. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.5. Вивчення потреби та створення в закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, умов для забезпечення прав осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

2.6. Унесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти міста, здійснення аналізу використання обсягів фінансування.

2.7. Здійснення оприлюднення офіційної звітності  про всі отримані та використані кошти, а також переліку вартості товарів, робіт і послуг.

2.8. Проведення перевірок діяльності закладів освіти міста в межах повноважень.

2.9. Здійснення навчально-методичного супроводу комунальних закладів освіти, координації їх діяльності, а також закладів освіти інших форм власності, відповідно до наданих повноважень.

2.10 Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності, упровадженню передового педагогічного досвіду, інформаційних технологій у освітньому процесі закладів освіти міста.

2.11. Забезпечення контролю за виконанням закладами освіти конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми й підлітками міста повної загальної середньої освіти.

2.12. Забезпечення в межах повноважень виконання Конституції України та законодавства про мови щодо функціонування української мови, розвитку мов інших національностей, представники яких компактно проживають у місті.

2.13. Забезпечення впровадження навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; унесення пропозицій щодо застосування експериментальних  навчальних планів і програм.

2.14. Організація навчання обдарованих дітей, проведення в установленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань.

2.15. Координація роботи з проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів закладів освіти та вступників до закладів вищої освіти.

2.16 Сприяння розвитку  самоврядування в закладах та установах  освіти міста.

2.17. Удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація в порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

2.18. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та за-хисту прав учасників освітнього процесу в закладах і установах освіти.

2.19. Координація роботи з питань запобігання бездоглядності та правопорушень серед дітей і підлітків у закладах освіти.

2.20. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

2.21. Вивчення потреби в створенні умов для повноцінного здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечення постійного оновлення мережі гуртків і закладів позашкільної освіти.

2.22. Сприяння функціонуванню психологічної служби та педагогічному патронажу в закладах освіти.

2.23. Координація  роботи щодо здійснення професійної орієнтації учнів.

2.24. Організація роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в закладах освіти міста.

2.25. Координація роботи закладів освіти, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля, з батьками та громадськістю.

2.26. Унесення пропозицій щодо організації медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення заходів щодо відпочинку й оздоровлення дітей у літній період.

2.27. Вивчення  потреби міста в педагогічних працівниках.

2.28. Вирішення питань щодо призначення, звільнення, заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти та установ, що перебувають у комунальній власності міста, відповідно до вимог законодавства та затвердженого в місті порядку.

2.29. Здійснення міжнародного співробітництва з питань освіти та виховання.

2.30. Співпраця із закладами вищої та професійно-технічної освіти, розташованими на території міста.

2.31. Участь у реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

 

ІІІ. Обов’язки Департаменту

Департамент у межах наданих повноважень зобов’язаний:

3.1. Надавати в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організовувати з цією метою збирання й опрацювання відповідної інформації.

3.2. Інформувати населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше разу на рік).

3.3. Готувати пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та розвитку освіти, брати  участь в організації їх виконання.

3.4. Взаємодіяти  з громадськими об’єднаннями та організаціями.

3.5. Визначати потребу в закладах освіти всіх типів та надавати пропозиції до міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.6. Здійснювати аналіз використання коштів, виділених на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

3.7. Забезпечувати формування проекту бюджету галузі, розподілу  бюджетних асигнувань відповідно до показників, затверджених рішенням міської ради, їх перерозподіл протягом бюджетного року, здійснювати аналіз їх використання.

3.8. Виконувати функції замовника з капітального та поточного ремонтів закладів освіти та дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, зміцнення їх матеріально-технічної бази в межах видатків, передбачених у міському бюджеті на Департамент.

3.9. Надавати закладам та установам освіти товари, послуги та роботи за рахунок бюджетних коштів, коштів спеціального фонду й коштів за дорученням (відповідно до затвердженого кошторису).

3.10. Забезпечувати організацію та проведення процедур закупівель, товарів, робіт і послуг за державні кошти в межах бюджетних асигнувань, виділених на Департамент.

3.11. Погоджувати  проекти  будівництва закладів освіти.

3.12. Погоджувати статути закладів освіти (крім вищих і професійно-технічних) комунальної та інших форм власності.

3.13. Складати замовлення на підручники, навчально-методичні посібники та іншу навчально-методичну літературу, навчальні програми, забезпечувати ними заклади та установи освіти. 

3.14. Сприяти матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів та установ освіти, уведенню в дію нових приміщень, комплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням.

3.15. Здійснювати контроль за підготовкою закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.

3.16. Здійснювати координацію роботи за дотриманням правил охорони праці, протипожежної безпеки й санітарного режиму в закладах освіти та надавати практичну допомогу в проведенні відповідної роботи.

3.17. Здійснювати координацію роботи щодо організації харчування дітей у закладах дошкільної, загальної середньої освіти та оздоровчих таборах, контроль за  нормативністю  і якістю харчування.

3.18. Здійснювати ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають у межах м. Кривого Рогу.

3.19. Здійснювати організацію роботи з підвищення кваліфікації педаго-гічних працівників.

3.20. Розглядати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти державними нагородами, відомчими відзнаками та відзнаками органів місцевого самоврядування.

3.21. Сприяти соціальному та правовому захисту дітей, учнів, працівників закладів освіти.

3.22. Забезпечувати інформаційну підтримку ресурсів, розміщених на порталі «Криворізький ресурсний центр», що за змістом належать до компетенції Департаменту; удосконалювати їх структуру.

3.23. Забезпечувати оприлюднення всієї  публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів».

3.24. Забезпечувати розгляд депутатських запитів та звернень,  звернень громадян, підприємств, установ та організацій у межах компетенції.

3.25. Забезпечувати організацію документообігу, діловодства, обліку  звернень громадян.

 

ІV. Права Департаменту

Департамент має право:

4.1. Розробляти й подавати на розгляд міської ради пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчальної бази закладів освіти, розрахункових показників для складання проекту бюджету галузі, розподілу та перерозподілу (у разі потреби) бюджетних асигнувань.

4.2. Готувати проекти рішень міської ради, її виконкому, розпоряджень міського голови з питань, що входять до його компетенції.

4.3. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.4. Погоджувати (у разі потреби) питання щодо заснування, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти.

4.5. Уносити пропозиції щодо реформування закладів вищої та професійно-технічної освіти.

4.6. Скликати міські, у тому числі щорічні серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради з керівниками закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.7. Уносити до міської ради та її виконавчого комітету пропозиції щодо  збільшення асигнувань, спрямованих на утримання закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні показників бюджету освітньої галузі міста.

4.8. Погоджувати надання в оренду фізичним та юридичним особам майна, що не експлуатується, та вільних площ закладів, що перебувають у комунальній власності міста.

4.9. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, комунального закладу «Інноваційно-методичний центр» Криворізької міської ради, Криворізького міського методичного центру професійно-технічної освіти, об’єднань громадян та благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками), суб’єктів господарювання (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції. 

4.10. Брати участь у судових засіданнях у межах наданих повноважень та в спосіб, визначений законодавством України.

4.11. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з установами й закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.12. Нагороджувати Грамотою департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради працівників освітньої галузі міста.

 

V. Організація роботи Департаменту

5.1. Департамент організовує роботу відповідно до перспективного й поточного планів виконкому міської ради, його щомісячних календарних планів основних заходів, які затверджуються міським головою, річного та місячного плану роботи Департаменту, який затверджується заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків.

5.2. Прийом на роботу працівників Департаменту здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

5.3. Департамент очолює директор, який має заступника.

5.4. У разі відсутності директора Департаменту, його обов’язки виконує заступник директора Департаменту або інша посадова особа, визначена відповідним розпорядженням міського голови.

5.5. Директор Департаменту:

5.5.1 здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, законність прийнятих ним рішень;

5.5.2 затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції працівників;

5.5.3 сприяє працівникам Департаменту в підвищенні професійного рівня;

5.5.4 видає в межах наданих повноважень накази, організовує й контролює їх виконання;

5.5.5 представляє Департамент в усіх установах, підприємствах й закладах;

5.5.6 формує кадровий резерв на посадових осіб Департаменту;

5.5.7 є розпорядником коштів відповідно до рішення про міський бюджет, несе персональну відповідальність за ефективне та цільове їх використання;

5.5.8 уносить пропозиції міському голові щодо:

5.5.8.1 прийняття, переміщення й звільнення працівників Департаменту;

5.5.8.2 присвоєння посадовим особам чергових рангів;

5.5.8.3 заохочення працівників за результатами роботи;

5.5.8.4 структури й  штатного розпису Департаменту;

5.5.8.5 установлення розміру надбавок;

5.5.8.6 застосування стягнень за порушення трудової дисципліни;

5.5.8.7 формування кадрового резерву на працівників Департаменту;

5.5.9 уживає заходів щодо зміцнення трудової дисципліни працівників Департаменту, виконання ними термінів розгляду контрольних документів, скарг, звернень громадян тощо;

5.5.10 сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання;

5.5.11 призначає, звільняє керівників закладів та установ освіти, що знаходяться в комунальній власності міста.

5.6. Департамент утримується коштом загального фонду міського бюджету. Штатний розпис і фонд оплати праці працівників Департаменту визначається міським головою в межах загальної чисельності та фонду оплати праці працівників виконкому міської ради.

5.7. Працівники Департаменту виконують обов’язки відповідно до посадових інструкцій.

5.8. До складу Департаменту можуть входити управління, відділи, сектори.

5.9. При Департаменті створюється колегія. Положення та склад колегії затверджується наказом директора Департаменту. Її рішення впроваджуються в діяльність  наказами директора Департаменту.

5.10. При Департаменті може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї.

5.11. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від  них у встановленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.12. Департамент з метою забезпечення своєчасного інформування громадськості та підпорядкованих закладів і відділів освіти має власний сайт і розміщує на ньому публічну інформацію про діяльність освітньої галузі, користується ресурсами Всеукраїнської інформаційної системи управління освітою та забезпечує функціонування програмного забезпечення «КУРС: Школа», «КУРС: Дошкілля».

5.13. Департамент з метою дерегуляції та дебюрократизації управління системою освіти, спрощення ведення документообігу закладів освіти, оптимізації формування державної статистичної звітності надає в електронному вигляді показники до інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» та користується нею.

5.14. Департаменту підпорядковані комунальні заклади та установи відповідно до їх статутів та рішень міської ради, її виконкому.