Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

 
  
  
Календар свят України. Граматика української мови
  
  
  

Положення про департамент


 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти і науки  виконкому міськради

І.Загальні положення

1.1. Управління освіти і науки  виконкому міської ради (надалі - Управління)є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради.

1.2. Утворюється і ліквідується Управління відповіднодо ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням міськоїради у межах затвердженої нею структури за пропозицією міського голови.

1.3. Управління підзвітне і підконтрольнеКриворізькій міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету та міськомуголові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольне головномууправлінню освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

1.4. Управління є юридичною особою, маєсамостійний баланс, реєстраційні рахунки за коштами загального та спеціальногофондів в управлінні Державного казначейства у м. Кривому Розі, власний бланк,печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, штамп таінші реквізити юридичної особи.

1.5 У своїй діяльності Управління керується КонституцієюУкраїни, законами України, постановами Верховної Ради України, указамиПрезидента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету,розпорядженнями міського голови, в межах делегованих повноважень – постановамиКабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і наукиУкраїни, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами головногоуправління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, атакож цим положенням. 

ІІ.Основні завдання та функції 

Основнимизавданнями та функціями Управління є:

2.1. Реалізація державної та місцевої політикив галузі, спрямованої на удосконалення системи освіти, забезпечення рівногодоступу до якісної освіти, культурних та національних прав і запитів усіхгромадян, реалізацію принципу безперервної освіти, адаптацію її до соціальнозорієнтованої, глобалізованої  економікита інтеграції в Європейський світовий простір.

2.2. Забезпечення своєчасного виконаннярішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

2.3. Організація і здійснення контролю задотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньоїосвіти та Державних стандартів професійно-технічної освіти з професій,  вимог базового компоненту  дошкільної та позашкільної освіти, державнихвимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілюнавчання.

2.4. Аналіз стану освіти в місті,прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної тапрофесійно-технічної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальнихзакладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребамигромадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.

2.5. Створення умов для здобуття громадянамидошкільної, повної загальної середньої, позашкільної,  професійно-технічної та вищої  освіти.

2.6. Навчально-методичне керівництво таінспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної територіїі є комунальною власністю; координація діяльності цих навчальних закладів, атакож навчальних закладів інших форм власності, відповідно до повноважень,наданих органами місцевого самоврядування.

2.7. Проведення атестації загальноосвітніх,дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності,розташованих на території міста; оприлюднення результатів атестації.

2.8. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх,дошкільних, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

2.9. Комплектування навчальних закладівпедагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконаленняпрофесійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка таатестація у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

2.10. Сприяння проведенню експериментальної,інноваційної діяльності, впровадженню передового педагогічного, виробничогодосвіду та новітніх технологій у навчально-виховному процесі навчальнихзакладів міста.

2.11. Забезпечення соціального захисту,охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу взакладах і установах освіти.

2.12. Забезпечення  роботи мережі закладів, діяльність якихспрямована на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення  дітей пільгових категорій, зміцнення їхматеріально-технічної бази.

2.13. Створення необхідних умов для належного утримання,всебічного  і гармонійного розвитку дітей-сирітта дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках ішколах-інтернатах.

2.14. Сприяння підготовці кваліфікованих спеціалістів.

2.15. Загальне управліннязакладами професійно-технічної та вищої освіти з метою забезпечення їхнормального функціонування  і постійного підвищеннярівня їх роботи, координація їх діяльності.

2.16. Співпраця вищих та професійно-технічнихнавчальних закладів з підприємствами, установами і місцевими органами влади.

2.17. Підготовкапропозицій органам виконавчої влади щодо вдосконалення мережівищих та професійно-технічних навчальних закладів міста.

2.18. Визначення потреб, розробленняпропозицій і формування замовлення на педагогічні та робітничі кадри.

2.19. Здійснення міжнародного співробітництва,налагодження міжучилищних,міжтериторіальних та міжгалузевих зв’язків.

2.20. Сприяння створенню впрофесійно-технічних та вищих навчальних закладах умов для професійноїпідготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації молоді та осіб, яківивільняються з підприємств.

2.21. Забезпечення координації роботи  щодо проведення зовнішнього незалежногооцінювання вступників до вищих навчальних закладів.

2.22. Оптимізація доступу суб’єктівгосподарювання та громадян до інформаційних ресурсів міста, віднесених докомпетенції структурного підрозділу, шляхом підвищення рівня їх відкритості зарахунок створення нових можливостей і зручностей, забезпечення зворотногозв’язку, удосконалення існуючої системи електронної взаємодії міської влади ібізнесу.

ІІІ. Обов’язки

Управління в межах наданих йому повноважень зобов’язане:

3.1. Надавати вустановленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті до головного управління освіти інауки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, управління статистикиу м.Кривому Розі.

3.2 Інформувати населенняпро стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік).

3.3. Взаємодіяти з органамигромадського самоврядування.

3.4. Забезпечувати розглядзвернень громадян у межах наданих повноважень, враховувати надані пропозиції вроботі управління.

3.5. Розробляти і подаватина розгляд виконкому міської ради заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти,  сприяти їх виконанню.

3.6. Здійснювати контроль завикористанням коштів, виділених на зміцнення матеріально-технічної базизакладів освіти.

3.7. Забезпечуватиформування проекту бюджету галузі, розподілу  бюджетних асигнувань відповідно до показників,затверджених рішенням сесії міської ради, їх перерозподіл протягом бюджетногороку, здійснювати контроль і аналіз  їхвикористання.

3.8. Виконувати функціїзамовника з капітального та поточного ремонтів, зміцнення матеріально-технічноїбази закладів освіти міста та здійснювати видатки в межах затвердженихбюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті за кодом функціональноїкласифікації 070802 «Методична робота».

3.9. Забезпечуватиорганізацію та проведення процедур закупівель, товарів, робіт і послуг задержавні кошти  в межах бюджетнихасигнувань, виділених на централізований фонд Управління.

3.10. Вживати заходів щодозабезпечення в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодофункціонування української мови як державної в навчальних закладах і установахосвіти.

3.11. Визначати потребу унавчальних закладах усіх типів та вносити пропозиції до виконавчого комітетуміської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних ікультурно-освітніх потреб міста за наявності матеріально-технічної,науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.12. Забезпечуватиоперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх,дошкільних, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів.

3.13.Вирішувати відповідно дозаконодавства питання про повне державне утримання дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, дітей з вадами  фізичного і розумового розвитку впрофесійно-технічних та вищих навчальних закладах.

3.14. Надавати методичну і практичну допомогупрофесійно-технічним навчальним закладам з питань нових напрямів реформуваннята оновлення змісту професійно-технічної освіти в місті, рекомендації щодоудосконалення учбово-методичних, економічних, фінансових, організаційнихпитань.

3.15.Погоджувати проекти будівництвазагальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяти їхраціональному розміщенню.

3.16.Контролювативиконання конституційних вимог щодо обов’язковостіздобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

3.17.Сприяти задоволенню освітніхзапитів представників національних меншин; надавати можливість навчатись рідноюмовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

3.18.Погоджувати статути навчальнихзакладів (крім вищих і професійно-технічних) комунальної та інших формвласності.

3.19.Формувати замовлення на виданняпідручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичноїлітератури, навчальних програм; забезпечувати ними навчальні заклади.

3.20. Сприяти матеріально-технічномузабезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень,комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичнимипосібниками, підручниками тощо.

3.21.Організовувати підготовкунавчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи восінньо-зимовий період.

3.22.Здійснювати контроль задотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режимув навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідноїроботи.

3.23.Сприяти запобіганню бездоглядностіта правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах.

3.24. Здійснювати контроль за обліком дітейдошкільного і шкільного віку.

3.25.Сприяти діяльності дитячих тамолодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.26.Здійснювати контроль заорганізацією харчування дітей у навчальних та оздоровчих  закладах.

3.27.Організовувати роботу щодопідвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.28.Розглядати та вносити вустановленому порядку пропозиції щодо заохочення і нагородження працівниківосвіти.

3.29.Вживати заходів  для подальшого вдосконалення навчання та вихованняучнів навчальних закладів, підвищення ефективності навчально-виховного процесув них.

3.30. Сприяти розвитку диференційованого профільногота поглибленого вивчення предметів, введенню додаткових навчальнихспецкурсів  для здобуття освіти понаддержавний мінімум.

3.31. Визначати потребу  у педагогічних кадрах  і сприяти забезпеченню ними навчальнихзакладів, розвитку творчості педагогів, вивченню, узагальненню, впровадженнюкращого педагогічного досвіду роботи закладів освіти.

3.32.Вносити пропозиції щодореформування вищих та професійно-технічних навчальних закладів, координувати таузгоджувати вирішення цих питань з відповідними державними органами.

3.33.Співпрацювати з управліннямкультури і туризму, комітетом у справах сім’ї і молоді виконкому міськради щодоорганізації змістовного дозвілля учнів та студентів.

3.34.Сприяти соціальному та правовомузахисту учнів, студентів, працівників  професійно-технічних і вищих навчальнихзакладів.

3.35.Видавати інформаційно-методичнібюлетені.

3.36.Організовувати навчанняобдарованих дітей; проводити в установленому порядку конкурси, олімпіади таінші змагання серед учнів.

3.37.Контролювати дотриманнянавчальними закладами усіх типів і форм власності  законодавства у сфері освіти, державних вимогщодо змісту, обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.38.Сприяти організації та реалізаціїваріативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.39.Забезпечувати інформаційнупідтримку ресурсів, розміщених на сайті «Криворізький ресурсний центр», які засвоїм змістом належать до компетенції структурного підрозділу; удосконалюватиїх структуру та зміст; будувати взаємозв’язок з іншими ресурсами.

ІV. Права

Управліннямає право:

4.1. Розробляти і подаватина розгляд міської ради пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної,навчальної бази закладів освіти, розрахункових показників для складання проектубюджету галузі, розподілу  таперерозподілу (в разі потреби) бюджетних асигнувань.

4.2. Готувати проекти рішеньміськради, розпоряджень міського голови з питань, що входять до компетенції Управління.

4.3. Залучати до розробленняміської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать компетенціїУправління, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.4. Брати участь вутворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освітивсіх типів і форм власності.

4.5 Скликати міські, у томучислі щорічні серпневі конференції педагогічних працівників, проводитисемінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, щоналежать компетенції Управління.

4.6. Вносити до міської радита її виконавчого комітету пропозиції щодо  збільшення асигнувань, спрямованих наутримання навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванніпоказників  бюджету освітньої галузіміста.

4.7. Зупиняти (скасовувати)у межах своєї компетенції дію наказів керівників дошкільних, загальноосвітніхта позашкільних навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству абовидані з перевищенням повноважень.

4.8. Погоджувати надання воренду фізичним та юридичним особам неексплуатованого майна та вільних площзакладів, що знаходяться в комунальній власності міста.

4.9. Залучати до розглядупитань, що належать до компетенції Управління,  спеціалістів інших структурних підрозділіввиконкому міськради,  комунальногозакладу «Інноваційно-методичний центр», Криворізького міського методичногоцентру професійно-технічної освіти, об’єднань громадян та благодійнихорганізацій (за погодженням з їх керівниками), суб’єктів господарювання (за їхзгодою).

4.10. Здійснюватиадміністрування розділів сайта «Криворізький ресурсний центр» або їх частин, дерозміщуються інформаційні ресурси, які за своїм змістом  належать до компетенції структурногопідрозділу.

V.Організація роботи

5.1. Управління працюєвідповідно до перспективного, річного та місячного планів роботи, якізатверджуються заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків.

5.2. Структура та штатнийрозпис  Управління  визначається міським головою в межах загальної чисельності  та фонду оплати праці працівників виконкомуміської ради.

5.3. Прийом на роботу ізвільнення працівників Управління здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органахмісцевого самоврядування» міським головою на конкурсній основі чи за іншоюпроцедурою, передбаченою законодавством України.

5.4. Управління очолюєначальник, який призначається розпорядженням міського голови.

5.5. Начальник Управліннямає  заступників. У разі його відсутностіобов’язки начальника управління виконує його заступник відповідно до посадовоїінструкції.

5.6. Начальник Управління:

- несе персональнувідповідальність за виконання  покладенихна Управління завдань, законність прийнятих ним рішень;

- забезпечує працівникам Управлінняпідвищення їх професійного рівня;

- видає у межах повноваженьУправління накази, організовує та контролює їх виконання;

- представляє Управління увсіх установах, підприємствах та закладах;

- є розпорядником коштіввідповідно до затвердженого кошторису доходів і видатків, несе персональнувідповідальність за ефективне та цільове використання коштів;

- вносить пропозиції міськомуголові щодо:

 прийняття і звільнення працівників Управління;

 присвоєння посадовим особам чергових рангів;

 заохочення працівників Управління зарезультатами роботи;

 структури Управління;

 встановлення розміру надбавок;

 застосування стягнень за порушення трудовоїдисципліни;

 формування кадрового резерву на працівниківУправління;

- здійснює керівництводіяльністю Управління, забезпечує виконання покладених на нього завдань,визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності  працівників Управління;

-  планує роботу Управління і аналізує стан їївиконання;

- призначає на посаду керівниківзакладів комунальної власності міста  (законтрактом) після проходження особами, що рекомендуються для призначення, діючогопорядку погодження;

- звільняє керівниківзакладів освіти, що є у комунальній власності міста, відповідно до чинногозаконодавства та на підставах, передбачених у контракті;

-  погоджує призначення на посаду та звільнення знеї керівників приватних навчальних закладів;

-  порушує клопотання щодо заохочення абонакладання дисциплінарних стягнень на працівників Управління, начальниківвідділів освіти та керівників навчальних закладів;

-  вносить пропозиції щодо граничної чисельностіта фонду оплати праці працівників Управління;

- розглядає клопотання тавносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державниминагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та  присвоєння їм почесних звань України;

-  сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

5.7. Управління фінансуєтьсяза рахунок коштів міського бюджету.

Його штатний розписвизначається міським головою в межах загальної чисельності та фонду оплатипраці працівників виконкому міської ради.

5.8.    Працівники Управління виконуютьобов’язки відповідно до посадових інструкцій.

5.9.    При Управлінні створюється  колегія. Склад колегії затверджується наказомначальника Управління. Рішення колегії впроваджуються в життя наказаминачальника Управління.

5.10.При Управлінні може створюватисярада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентуєтьсяположенням про неї.

5.11.Управління у процесі виконання покладенихна нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами виконавчого комітету,органами місцевого самоврядування, головним управлінням освіти і науки Дніпропетровськоїобласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями,об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від нихв установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та іншіматеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.12.Управління з метою забезпеченнясвоєчасного інформування громадськості та підпорядкованих закладів і відділівосвіти має власний сайт та розміщує на ньому публічну інформацію щододіяльності освітньої галузі, користується ресурсами Дніпропетровської обласноїосвітньої мережі та забезпечує функціонування програмного забезпечення «КУРС:школа»